Algemene voorwaarden

Welkom bij CVmaker. Op de Website biedt CVmaker u de mogelijkheid om zelf een curriculum vitae (cv) te genereren, bewerken, exporteren en downloaden (de “Dienst”) en/of om een cv door CVmaker te laten maken (de “CV Service”). Ook zijn er voorbeelden van cv’s op de Website beschikbaar. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat u maakt van de Dienst en/of de CV Service en op ieder bezoek van u aan de Website. De Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en CVmaker. Door de Dienst en/of de CV Service te gebruiken en/of de Website te bezoeken, verklaart u gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit twee Hoofdstukken. In Hoofdstuk 1 staan de algemene bepalingen, waaronder de voorwaarden voor de Dienst. In Hoofdstuk 2 staan de bepalingen die specifiek zien op de CV Service.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van de Website door Bezoeker en het gebruik van de Dienst en/of de CV Service door Gebruiker.

 2. De Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en CVmaker. Door de Website te bezoeken en/of de Dienst en/of de CV Service te gebruiken, verklaart u gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden.

 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven:

  1. Account Het profiel dat voor Gebruiker wordt geregistreerd, zodat hij gebruik van de Dienst kan maken;

  2. Algemene Voorwaarden deze op de Website, Dienst en CV Service toepasselijke algemene voorwaarden beschikbaar op deze pagina;

  3. AVG De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

  4. Bezoeker eenieder die de Website bezoekt, ongeacht of hij of zij een Gebruiker is;

  5. Content alle inhoud afkomstig van CVmaker en/of door haar ingeschakelde derden, zoals beschikbaar op de Website, in de Dienst en/of ter beschikking gesteld door middel van de CV Service, waaronder begrepen maar niet beperkt tot cv’s, sollicitatiebrieven, teksten, afbeeldingen, lay-out, templates, Einddocumenten en designs;

  6. CVmaker de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVmaker B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70894027, gevestigd te Amsterdam aan de Piet Heinkade 221 (1019HM);

  7. CV Service de service van CVmaker waarbij Gebruiker een cv door CVmaker kan laten maken of bewerken;

  8. CV Service Overeenkomst de overeenkomst tot het leveren en gebruik maken van de CV Service;

  9. Databank de op de Website verzamelde en/of geordende informatie, waaronder de (verzameling) cv’s, teksten, afbeeldingen, templates en designs;

  10. Dienst het tegen betaling genereren, bewerken, exporteren en downloaden van cv's en/of sollicitatiebrieven door Gebruiker;

  11. Einddocument de via de Dienst gegenereerde cv en/of sollicitatiebrief;

  12. Gebruiker de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat met CVmaker;

  13. Hoofdstuk een hoofdstuk van deze Algemene Voorwaarden;

  14. Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom en alle daaraan gerelateerde rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten van know-how en rechten op bedrijfsgeheimen;

  15. Overeenkomst de overeenkomst tot het leveren en gebruik maken van de Dienst die wordt gesloten tussen Gebruiker en CVmaker door het aanmaken van een Account;

  16. Privacyverklaring de privacyverklaring van CVmaker, zoals beschikbaar op https://www.cvmaker.be/privacy-en-cookieverklaring;

  17. Website de website van CVmaker onder meer beschikbaar via de url www.cvmaker.be en alle daaronder liggende pagina’s.

Artikel 2 De Website en de Dienst

 1. CVmaker levert aan Gebruiker, onder de voorwaarden van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, de Dienst zoals in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is beschreven.

 2. CVmaker is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen door derden naar aanleiding van het gebruik van de Dienst door Gebruiker. CVmaker biedt dan ook geen garantie op succes.

 3. Gebruiker en Bezoeker zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de Website en/of de Dienst verrichten. Gebruiker en Bezoeker vrijwaren CVmaker van enige aanspraak die door hun handelen met behulp van de Website en/of de Dienst ontstaat.

 4. CVmaker is te allen tijde gerechtigd de Website en/of Dienst te wijzigen, aan te passen, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken, en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn of te worden jegens Gebruiker en/of Bezoeker. Indien Gebruiker en/of Bezoeker zich niet kunnen vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is hun enige mogelijkheid om de Website en/of Dienst niet meer te gebruiken en/of de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient Gebruiker een Account aan te maken op de Website. In het Account kan Gebruiker – na betaling – (onder meer) via de Dienst gegenereerde cv’s aanpassen en/of downloaden.

 2. Gebruiker maakt een Account aan door op de Website aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van de Dienst en vervolgens de door CVmaker verzochte gegevens in te vullen. Gebruiker garandeert dat de bij het aanmaken van het Account verstrekte informatie, waaronder het personalia, de gevolgde opleidingen, werkervaring, interesses, vaardigheden en talen, compleet, actueel, waarheidsgetrouw en juist is en dit blijft gedurende het gebruik van de Dienst.

 3. Door het opgeven van de informatie verstrekt Gebruiker aan CVmaker een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze informatie openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst redelijkerwijs noodzakelijk of gewenst is.

 4. Het is Gebruiker verboden om meer dan één Account aan te maken.

 5. CVmaker kan aanvullende eisen stellen aan Gebruiker, zoals een minimale leeftijd. Deze eventueel aanvullende eisen worden op de Website vermeld.

 6. Gebruiker mag geen Account aanmaken op naam van een ander of op naam van een fictief persoon.

 7. Het e-mailadres dat Gebruiker opgeeft bij het aanmaken van een Account moet een daadwerkelijk e-mailadres van Gebruiker zijn. Een bij het aanmaken van een Account opgegeven e-mailadres kan alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met de klantenservice van CVmaker.

 8. CVmaker is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, het aanmaken van een Account te weigeren, aanvullende eisen te stellen aan het aanmaken van een Account of een reeds aangemaakt Account te blokkeren of met onmiddellijke ingang te verwijderen.

 9. Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door CVmaker in verband met een weigering, blokkade of beëindiging van een Account.

 10. Tijdens de registratie van het Account moet Gebruiker (onder meer) een e-mailadres opgeven en wordt aan hem een door CVmaker gegenereerd wachtwoord toegekend, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van (de combinatie van) deze gegevens.

 11. Het Account is strikt persoonlijk. Gebruiker mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet aan anderen verstrekken of anderen toegang geven tot zijn Account.

 12. Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via het Account. CVmaker gaat ervan uit dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met het e-mailadres en het wachtwoord.

 13. Zodra Gebruiker weet of behoort te weten dat zijn e-mailadres en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker CVmaker daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Ook dient Gebruiker zelf direct doeltreffende maatregelen te treffen om de onbevoegde toegang te beperken, zoals het wijzigen van zijn wachtwoord.

Artikel 4 Betaling en prijs

 1. De prijzen voor de Dienst zijn vermeld op de Website.

 2. Alle op de Website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 3. Alle op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

 4. Voor het eerste gebruik van de Dienst is vereist dat Gebruiker de Overeenkomst tot het gebruik maken van de Dienst sluit met CVmaker.

 5. De eerste betaling voor de Dienst door Gebruiker vindt plaats door gebruik te maken van iDeal, creditcard of PayPal. Na de verlenging van de Overeenkomst zijn aan de Dienst per maand kosten verbonden. Gebruiker stemt ermee in dat de maandelijkse vergoedingen steeds vooraf maandelijks worden afgeschreven via, afhankelijk van de door Gebruiker voor de eerste betaling gekozen betalingsmethode, respectievelijk automatische incasso (SEPA), creditcard of PayPal.

 6. Gebruiker is verantwoordelijk voor voldoende saldo en de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

 7. Indien Gebruiker een afschrijving laat storneren, blokkeren of een automatische incasso transactie tweemaal mislukt, dan is CVmaker gerechtigd (maar niet verplicht) om de toegang tot het Account te beëindigen. De vergoedingen blijven evenwel verschuldigd. CVmaker is gerechtigd Gebruiker daarvoor een (digitale) factuur en/of e-mail te sturen en/of daarvoor een derde in te schakelen. De betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, binnen 14 dagen na de factuurdatum en/of de verzonden e-mail door Gebruiker te worden voldaan.

 8. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door CVmaker is gewezen op de te late betaling en CVmaker de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, in verzuim en is hij een bedrag van € 1,75 aan aanmaningskosten verschuldigd. Voorts is Gebruiker in dat geval de over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is CVmaker gerechtigd alle daardoor gemaakte en nog te maken kosten in rekening te brengen, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet uitsluitend alle buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 5 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst, de CV Service en de Content berusten bij CVmaker en/of haar licentiegevers.

 2. CVmaker verleent Gebruiker hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de Website te gebruiken louter om een Account aan te maken en gebruik te maken van de Dienst en/of de CV Service. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst, de Website, de CV Service en de Content zijn en blijven eigendom van CVmaker en/of haar licentiegevers, en zullen in geen enkel geval overgaan op Gebruiker.

 3. CVmaker verleent aan Gebruiker uitsluitend het recht om het Einddocument van de Dienst te downloaden en te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vormgeving van het Einddocument op andere wijze te gebruiken dan in combinatie met de via de Dienst gemaakte documenten. Het recht van Gebruiker om gebruik te maken van een Einddocument eindigt als de Overeenkomst eindigt.

 4. Gebruiker verleent aan CVmaker hierbij een kosteloze, onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijk, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie die Gebruiker verstrekt, publiceert en/of opslaat via de Dienst te gebruiken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is voor de Dienst. CVmaker aanvaardt deze licentie.

 5. Het is Gebruiker en/of Bezoekers uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Website, de Dienst en/of de CV Service toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij CVmaker of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.

Artikel 6 Databank

 1. Gebruiker en/of Bezoeker erkennen dat de Databanken beschermde databanken zijn in de zin van artikel 1 sub a van de Databankenwet, en dat CVmaker de producent is van deze Databanken zoals bedoeld in artikel 1 sub b en artikel 1a van de Databankenwet.

 2. Als producent van de Databanken heeft CVmaker het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank.

 3. Gebruiker en/of Bezoeker mogen gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan.

 4. Het is Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CVmaker, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 5. Het is Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Website en de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker en Bezoeker niet is toegestaan enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 7 Beschikbaarheid 

 1. CVmaker spant zich ertoe in om de Website en/of de Dienst beschikbaar te houden.

 2. CVmaker voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Website en de Dienst. Deze werkzaamheden kunnen op elk moment plaatsvinden, aangekondigd en onaangekondigd, ook als dit kan leiden tot een beperkte beschikbaarheid.

 3. CVmaker garandeert niet dat de Website, de Dienst of een onderdeel daarvan te allen tijde toegankelijk is en zonder onderbrekingen, storingen en/of fouten functioneert. Onderbrekingen, storingen van, en/of fouten op, de Website en/of de Dienst kunnen voorkomen als gevolg van onderbrekingen, storingen en/of fouten in de internetverbindingen en/of als een gevolg van virussen en/of fouten en/of defecten. CVmaker sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade, verlies of gemaakte kosten als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website en/of de Dienst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend voor (tijdelijk) verlies van data, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website, de Dienst en/of de CV Service verricht. Gebruiker vrijwaart CVmaker van enige aanspraak die door zijn handelen met behulp van de Website, de Dienst en/of de CV Service ontstaat.

 2. Gebruiker aanvaardt dat de Website, de Dienst en/of de CV Service alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op de Website, de Dienst en/of de CV Service op het moment van gebruik (“as is”). CVmaker sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen van welke aard dan ook uitdrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website, de Dienst en/of de CV Service, waaronder de resultaten daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 3. CVmaker garandeert niet dat de Website, de Dienst en/of de CV Service, waaronder de resultaten daarvan, zoals de Einddocumenten, vrij van fouten en bugs, compleet en/of te allen tijde up-to-date zijn. CVmaker is niet aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid of inhoud van de geboden informatie op de Website, in de Dienst en/of de CV Service, waaronder de resultaten daarvan.

 4. CVmaker sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit enig ongeoorloofd gebruik van de Website, de Dienst en/of de CV Service door derden, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 5. CVmaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst en/of de CV Service en het ter beschikking stellen van de Website dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 6. Indien CVmaker onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Gebruiker of Bezoeker voor schade, uit welke hoofde dan ook, is CVmaker uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker of Bezoeker lijdt als gevolg van een aan CVmaker toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag maximaal ter grootte van de vergoedingen die CVmaker gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker of Bezoeker. De totale aansprakelijkheid jegens Gebruiker zal nooit meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) bedragen.

 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. materiële schade aan zaken;

  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en

  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

 8. Iedere aansprakelijkheid van CVmaker voor andere dan directe schade, zoals hiervoor gedefinieerd, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

 9. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van CVmaker zelf en/of haar leidinggevenden.

 10. Tenzij nakoming door CVmaker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van CVmaker wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Gebruiker CVmaker direct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en CVmaker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

 11. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door CVmaker indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst en/of CV Service cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van CVmaker, tekortkomingen van door CVmaker ingeschakelde derden, tekortkomingen van (andere) Gebruikers, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, ziektes, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken CVmaker geen invloed heeft.

 12. Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn zowel CVmaker als Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding, en met inachtneming van artikel 10.6.

 13. Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker of Bezoeker die niet door Gebruiker of Bezoeker gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van Gebruiker.

Artikel 9 Privacy

 1. Tijdens het gebruik van de Website, de Dienst en/of de CV Service kan Bezoeker en/of Gebruiker gegevens verstrekken aan CVmaker en kan CVmaker gegevens verzamelen van Bezoeker en/of Gebruiker Indien deze gegevens persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, zijn, zullen deze conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Indien CVmaker als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG kwalificeert, zal CVmaker deze gegevens verwerken conform de Privacyverklaring.

Artikel 10 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Na het sluiten van de Overeenkomst wordt voor Gebruiker een cv gegenereerd dat Gebruiker kan downloaden. Na het sluiten van de Overeenkomst kan Gebruiker zonder extra kosten gedurende de initiële periode, die is genoemd op de Website bij het sluiten van de Overeenkomst, gebruik maken van de Dienst. Bij gebreke van een op de Website bij het sluiten van de Overeenkomst genoemde initiële periode, geldt een initiële periode van zeven (7) dagen. Zonder opzegging van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst na de bovenbedoelde initiële periode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij Gebruiker vooraf maandelijks een vergoeding voor die Dienst aan CVmaker verschuldigd is.

 2. Gebruiker kan de Overeenkomst op ieder moment via het Account of via de klantenservice van CVmaker opzeggen. Gebruikers die geactiveerd zijn via PayPal kunnen de Overeenkomst ook in het PayPal-account opzeggen. Om stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst te voorkomen en/of te voorkomen dat Gebruiker de maandelijkse vergoeding is verschuldigd, zoals bedoeld in het voorgaande lid, dient Gebruiker uiterlijk voor de dag dat de verlenging ingaat en/of uiterlijk voor de dag dat de maandelijkse vergoeding is verschuldigd op te zeggen in het Account.

 3. Bij opzegging of beëindiging op andere wijze van de Overeenkomst zullen door Gebruiker reeds aan CVmaker betaalde vergoedingen nimmer aan Gebruiker worden geretourneerd.

 4. Een partij heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en die andere partij, na een schriftelijke aanmaning te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de nakoming, ook na het verstrijken van de daarin gestelde redelijke termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

 5. De door CVmaker vóór de ontbinding van de Overeenkomst  verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van Gebruiker zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

 6. De gegevens die Gebruiker via de Dienst heeft opgeslagen zullen achttien (18) maanden na het laatste gebruik van de Dienst worden verwijderd. CVmaker mag Gebruiker hiervan voorafgaand aan het verwijderen van de gegevens per e-mail op de hoogte brengen, maar is hiertoe niet verplicht. Tot op het moment van verwijdering van de gegevens heeft Gebruiker de mogelijkheid om (opnieuw) gebruik te maken van de gegevens door opnieuw een Overeenkomst te sluiten met CVmaker.

 7. Alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst die bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven, inclusief maar niet beperkt tot de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van CVmaker en alle vrijwaringen en garanties van Gebruiker, blijven na die beëindiging van kracht.

Artikel 11 Herroepingsrecht

 1. Bij het gebruik van de Dienst en/of de CV Service heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

 2. Bij het aangaan van een 14-daags proefabonnement geldt voor de duur van het proefabonnement een niet-goed-geld-terug-garantie. Binnen 14 dagen na de verklaring van de Gebruiker dat de Gebruiker op deze garantie een beroep doet, zal CV Maker het reeds door de Gebruiker betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 12 Klachten, toepasselijk recht en geschillen

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de Website, de Dienst en/of de CV Service of anderszins klachten heeft over de Website, de Dienst en/of de CV Service is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen gemeld worden via de klantenservice (telefonisch of via het contactformulier op de Website).

 2. Op de Website, de Dienst, de CV Service, de Overeenkomst, de CV Service Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en op alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen in verband met het de Website, de Dienst, de CV Service, de Overeenkomst, de CV Service Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Artikel 13 Overige bepalingen

 1. CVmaker is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Gebruiker gebracht. Indien Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en de Overeenkomst op te zeggen.

 2. CVmaker wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van Gebruiker en/of Bezoeker van de hand.

 3. CVmaker is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien over te dragen aan derden. Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

 4. Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of blijken deze gedeeltelijk nietig, dan blijven Gebruiker en/of Bezoeker en CVmaker aan het overblijvende gedeelte van deze Algemene Voorwaarden verbonden. CVmaker zal het ongeldige of nietige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en niet nietig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige en/of nietige gedeelte.

 5. Noch de Algemene Voorwaarden, noch de Overeenkomst, noch de CV Service Overeenkomst noch enige andere overeenkomst tussen CVmaker en Gebruiker zal leiden tot enige vorm van een arbeidsrelatie, partnerschap of enige andere juridische relatie tussen CVmaker en Gebruiker.

Artikel 14 Contact

CVmaker kan worden bereikt via de volgende contactgegevens: CVmaker B.V. Piet Heinkade 221 1019 HM Amsterdam [email protected] 085-0643940

Hoofdstuk 2. CV Service

De in dit Hoofdstuk 2 ‘CV Service’ opgenomen bepalingen zijn, naast of in plaats van de in Hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen ‘Algemene bepalingen’, van toepassing indien Gebruiker gebruik maakt van de CV Service. In het geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 met betrekking tot de CV Service hebben de bepalingen van Hoofdstuk 2 voorrang op die van Hoofdstuk 1.

Artikel 15 Toepasselijkheid

 1. De artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 en 14 uit Hoofdstuk 1 van de Algemene Voorwaarden zijn (al dan niet naar analogie) van toepassing op de CV Service.

 2.  De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de CV Service.

Artikel 16 CV Service

 1. CVmaker levert aan Gebruiker, onder de voorwaarden van de CV Service Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, de CV Service zoals in de CV Service Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is beschreven.

 2. Door middel van de CV Service kan CVmaker op verzoek van Bezoeker en/of Gebruiker een cv maken of bewerken.

 3. Indien Bezoeker en/of Gebruiker gebruik wenst te maken van de CV Service, dan dient hij het daarvoor bestemde aanvraagformulier op de Website in te vullen. Het invullen van het aanvraagformulier is vrijblijvend en verplicht Bezoeker en/of Gebruiker tot niets.

 4. Na het invullen van het aanvraagformulier door Bezoeker en/of Gebruiker zal CVmaker contact opnemen met Bezoeker en/of Gebruiker. CVmaker zal vervolgens een voorstel voor de CV Service aan Bezoeker en/of Gebruiker doen.

 5. De CV Service overeenkomst komt tot stand zodra de opdracht is aanvaard. De opdracht wordt geacht te zijn aanvaard zodra Bezoeker en/of Gebruiker instemt met het voorstel van CVmaker, of indien CVmaker redelijkerwijs een gedraging van Bezoeker of Gebruiker mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.

 6. Uitsluitend de in het voorstel aangegeven omschrijving van de CV Service is bindend voor CVmaker. CVmaker is niet gebonden aan een afwijkend in het op aanvaarding strekkend antwoord van Bezoeker en/of Gebruiker, zelfs niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het voorstel.

 7. Na totstandkoming van de CV Service overeenkomst zal CVmaker zich inspannen om de opdracht uit te voeren.

 8. Bij de CV Service is drie (3) maanden gebruik van de Dienst inbegrepen. Voor de Bezoeker die gebruik maakt van de CV Service wordt een Account aangemaakt. In het Account kan Gebruiker de met de CV Service gemaakte en/of bewerkte cv’s gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot het gebruik maken van de Dienst doorlopend bewerken. Na het verstrijken van de drie (3) maanden wordt de Overeenkomst tot het gebruik maken van de Dienst automatisch verlengd voor onbepaalde duur, waarbij Gebruiker maandelijks vooraf een vergoeding aan CVmaker is verschuldigd. Op de Dienst zijn de bepalingen uit Hoofdstuk 1 onverminderd van toepassing.

 9. Gebruiker erkent dat het slagen van de opdracht mede afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking met CVmaker. Gebruiker zal daarom alle medewerking verlenen om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht door CVmaker mogelijk te maken. In het bijzonder zal Gebruiker er voor zorgen dat alle gegevens, inlichtingen en/of medewerking waarvan CVmaker aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig en correct aan CVmaker worden verstrekt.

 10. CVmaker is niet gehouden bij de uitvoering van de opdracht aanwijzingen van Gebruiker op te volgen, in het bijzonder niet als door deze aanwijzingen de inhoud en/of de omvang van de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld.

 11. CVmaker is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen door derden naar aanleiding van het gebruik van de CV Service door Gebruiker. CVmaker biedt dan ook geen garantie op succes.

Artikel 17 Betaling en prijs

 1. De prijzen voor de CV Service zijn vermeld op de Website en/of zijn vermeld in het door CVmaker aan Bezoeker en/of Gebruiker gedane voorstel.

 2. Betaling voor de CV Service door Gebruiker vindt plaats door gebruik te maken van de door CVmaker aan Gebruiker verzonden betaallink. Gebruiker kan voor betaling kiezen tussen verschillende betaalmethodes, namelijk iDeal, creditcard of PayPal.

Artikel 18 Beëindiging

 1. CVmaker is gerechtigd de CV Service Overeenkomst, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, te beëindigen indien:

  1. informatie beschikbaar komt gedurende de uitvoering van de CV Service Overeenkomst die (verdere) uitvoering van de CV Service Overeenkomst door CVmaker onaanvaardbaar maakt; en/of

  2. Gebruiker niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder de CV Service Overeenkomst.

 2. Een partij heeft het recht de CV Service Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst en deze partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

 3. Indien Gebruiker op het moment van beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de CV Service Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

 4. CVmaker zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de CV Service Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding. Bedragen die CVmaker vóór de beëindiging bij Gebruiker in rekening heeft gebracht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

 5. In het geval van beëindiging op welke wijze dan ook is CVmaker niet verplicht tot enige tot dan toe vervaardigde materialen aan Gebruiker te verstrekken.

 6. Alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de CV Service Overeenkomst die bedoeld zijn om de beëindiging van de CV Service Overeenkomst te overleven, inclusief maar niet beperkt tot de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van CVmaker en alle vrijwaringen en garanties van Gebruiker, blijven na die beëindiging van kracht.

Artikel 19 Herroepingsrecht CV Service

 1. Gebruiker stemt ermee in dat CVmaker na het sluiten van de CV Service Overeenkomst direct start met de levering van de CV Service.

 2. Als Gebruiker een consument is, dan doet hij afstand van zijn recht op herroeping.

Artikel 20 Kwaliteitsgarantie en Verantwoordelijkheid

CV Maker streeft ernaar producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan uw verwachtingen. We streven ernaar dat wat u koopt overeenkomt met wat redelijkerwijs mag worden verwacht. Mocht een product of dienst van CV Maker niet voldoen aan deze standaard, dan nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid. We zijn gebonden aan wettelijke normen van kwaliteit en service.